Privacy policy

Op deze pagina vind je het Privacy Policy van BeFitGym.

BeFitGym hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BeFitGym houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BeFitGym zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 
Persoonsgegevens van klanten worden door BeFitGym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten;
 • Administratief doeleinde; 
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BeFitGym de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (betalingsverkeer All4fit Boxmeer en CrossFit Boxmeer)
 • Pasfoto
 • Medische gegevens (die je aan ons verstrekt)
 • Locatie gegevens (waar en wanneer je incheckt bij All4fit Boxmeer en CrossFit Boxmeer)

Jouw persoonsgegevens worden door BeFitGym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd en maximaal 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door BeFitGym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
 • Controle van het éénmalig weggeven van de gratis dagkaarten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het welkomstformulier bij een rondleiding of proefles

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BeFitGym de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;

Jouw persoonsgegevens worden door BeFitGym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door BeFitGym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BeFitGym de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door BeFitGym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat je in dienst bent en maximaal 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s en video’s
Gedurende evenementen en sportactiviteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van BeFitGym terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail onder vermelding van de referentie naar de foto/video en zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

BeFitGym heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat BeFitGym hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met BeFitGym via info@befitgym.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. BeFitGym zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft BeFitGym geen verantwoordelijkheid, tenzij door BeFitGym zelf is geplaatst.

Binnen BeFitGym hangen er beveiligingscamera’s. Deze camera’s hebben enkel en alleen het doel om de veiligheid en regels binnen BeFitGym te kunnen waarborgen. Tot deze beelden heeft alleen de directie toegang en zal alleen worden verstrekt op verzoek van Politie. Derden zullen geen toegang hebben tot deze beelden. De camerabeelden zullen ten hoogste 4 weken bewaard blijven, met uitzondering van camerabeelden met daarop strafbare feiten.

Website
De website www.befitgym.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om jouw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
Het privacybeleid van Google Analytics kun je hier lezen.

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
MyWellness Cloud Technogym - Systeem fitness registratie 
Juris Dictie - Incassobureau 
Cybox - De website www.befitgym.nl
Nijhuis & te Winkel - Beheer voor voeren van salarisadministratie 
De Amersfoortse - Verzekering arbeidsongeschiktheid werknemers
Zorg van de zaak - Verzuimbegeleiding werknemers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
BeFitGym bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BeFitGym van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 
Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan via info@befitgym.nl contact met ons op!

Contactgegevens
BeFitGym
Stationsweg 15
5831 CR BOXMEER
info@befitgym.nl